Privacy beleid

Stichting Rechtswinkel Venlo e.o. Stichting Rechtswinkel Venlo e.o., gevestigd aan Reigerstraat 2 5912 XN Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Rechtswinkel Venlo e.o. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Rechtswinkel Venlo e.o. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Politieke voorkeur
 • Lidmaatschap vakbond
 • Gezondheid
 • Strafrechtelijk verleden
 • Gegevens over kredietwaardigheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

(Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 • Burgerservicenummer (BSN)

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@rechtswinkelvenlo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Rechtswinkel Venlo e.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen, e-mailen of een brief te kunnen sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om onze diensten te kunnen leveren, waaronder het geven van een passend advies.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Rechtswinkel Venlo e.o. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze doelen staan hierboven beschreven. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Cliëntgegevens worden voor maximaal een termijn van twee jaar bewaard.
 2. Correspondentie tussen medewerkers en cliënten worden voor maximaal een termijn van twee jaar bewaard. Indien de correspondentie bijzondere persoonsgegevens bevat, worden deze verwijderd bij het afsluiten van de zaak.
 3. Alle gegevens worden verwijderd zodra zij niet meer nodig zijn voor de werkzaamheden van de rechtswinkel.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Rechtswinkel Venlo e.o. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij het doorsturen van uw gegevens aan derden zullen wij altijd uw toestemming vragen. Deze toestemming kunt u ook altijd weer intrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Stichting Rechtswinkel Venlo e.o. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Rechtswinkel Venlo e.o. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@sjoerdbruijneninkelvenlo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Rechtswinkel Venlo e.o. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Rechtswinkel Venlo e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur@rechtswinkelvenlo.nl.